Kategoria: Aktualności

Okres wydatkowania i rozliczenia jednorazowej dotacji

8/11/2017

Informujemy, że z dniem 31.10.2017r. dla większości z Państwa zakończył się okres wydatkowania przyznanej jednorazowej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu, zgodnie z treścią zawartej Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. W związku z tym prosimy o przesłanie do biura projektu (pocztą tradycyjną lub w formie skanu) wymaganych dokumentów, tj. wypełnionej i podpisanej odręcznie tabeli służącej rozliczeniu wsparcia finansowego i wkładu własnego wraz z kopiami dokumentów księgowych i dowodami zapłaty potwierdzającymi […]

Rozliczenie dotacji i wsparcia pomostowego finansowego

31/10/2017

  Informujemy, iż wszystkie wydatki związane z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej, które są finansowane ze środków dotacji oraz wsparcia pomostowego finansowego powinny dotyczyć założonej przez Państwa firmy w ramach projektu. Wobec tego faktury/rachunki/inne dokumenty księgowe muszą być wystawione na dane nowoutworzonej przez Państwa firmy w celu poprawnego rozliczenia otrzymanego wsparcia finansowego, wsparcia pomostowego finansowego oraz potwierdzenia wniesienia deklarowanego wkładu własnego. Nie będą kwalifikowalne dokumenty księgowe […]

Zwrot kosztów dojazdu

21/08/2017

Szanowni  Państwo, informujemy, iż zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwo zostanie Państwu wypłacony do końca sierpnia 2017 r.

Zakup używanych środków trwałych

21/08/2017

Jeżeli planują Państwo zakupić z otrzymanego wsparcia finansowego używane środki trwałe to zalecane jest pobranie od Sprzedającego deklaracji, że niniejszy środek trwały nie został zakupiony ze środków pomocy krajowej lub wspólnotowej w okresie ostatnich 7 lat (zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków).  Poniżej przedstawiamy przykładową treść w/w deklaracji. Deklaracja_Sprzedawcy_sprzetu_uzywanego

Rozliczenie dotacji i wsparcia pomostowego finansowego

21/08/2017

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy wzory dokumentów potrzebnych do rozliczeń wsparcia finansowego (jednorazowej dotacji głównej) oraz wsparcia pomostowego finansowego w ramach projektu. Jednocześnie przypominamy, że rozliczenie wniesionego wkładu własnego następuje wraz z rozliczeniem dotacji. Rozliczenie wsparcia finansowego WFM Rozliczenie_wsparcia_pomostowego WFM

Ostateczne wyniki oceny wniosków

26/07/2017

Przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego finansowego w projekcie. Osoby zakwalifikowane ostatecznie do otrzymania dofinansowania zostaną wkrótce poinformowane elektronicznie i/lub telefonicznie o kolejnych krokach związanych z rejestracją działalności i przygotowaniem dokumentów niezbędnych w celu podpisania umów o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu. Planowany termin rozpoczęcia działalności gospodarczych to 1 sierpnia 2017r. ostateczna lista osób zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania […]

WSTĘPNE WYNIKI OCENY WNIOSKÓW

19/07/2017

Przedstawiamy wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych oraz osób niezakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego finansowego w ramach projektu „Własna firma – to możliwe!”. Jednocześnie informujemy, iż od wyników oceny Komisji Oceny Wniosków przysługuje prawo odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie przyznawania środków finansowych w ramach niniejszego projektu. Niniejsza lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań. Wstępna lista […]

INFORMACJA O TERMINIE ZŁOŻENIA WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE

26/06/2017

W związku ze zbliżającym się zakończeniem etapu szkoleniowo-doradczego informujemy, iż wnioski o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego finansowego należy składać w biurze projektu (Lublin 20-701, ul. Nałęczowska 30 pok. 204, II piętro) w terminie od 26 czerwca 2017r. do 7 lipca 2017r. Do wniosku o wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji należy załączyć biznesplan oraz  wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego. Do wniosku o wsparcie pomostowe finansowe należy załączyć oświadczenie oraz szacunkowe […]

Indywidualne doradztwo dla uczestników/czek projektu

14/06/2017

Informujemy, że w okresie od 14 do 25 czerwca br. trwa indywidualne doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Celem doradztwa jest pomoc w przygotowaniu biznesplanu przez uczestników oraz przekazanie wiedzy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na każdego z uczestników/czek projektu przypada max 6-8 godzin doradztwa (tj. 1-3 spotkania). Jest to wsparcie co do zasady obowiązkowe w projekcie, a ukończenie pełnego etapu szkoleniowo-doradczego jest niezbędne do starania się o wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu. Usługi doradcze przeprowadzane są […]

Na dniach ruszają szkolenia „ABC przedsiębiorczości”

24/05/2017

Szkolenia „ABC przedsiębiorczości” w projekcie będą się odbywać dla 5 grup w różnych terminach i miejscach. Podział na grupy i szczegółowe informacje dotyczące szkoleń dostępne są na poniższej liście uczestników z podziałem na grupy. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem szkoleń dla poszczególnej grupy, do której zostali Państwo przypisani. Harmonogram szkoleń dla poszczególnych grup WFM

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu

17/05/2017

Publikujemy ostateczną listę Kandydatek/ów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Na liście rezerwowej umieszczone są osoby, które z powodu braku miejsc nie kwalifikują się do udziału w projekcie i mają one pierwszeństwo, w przypadku rezygnacji którejkolwiek z osób znajdujących się na ostatecznej liście osób zakwalifikowanych do projektu. Jednocześnie zawiadamiamy, że etap szkoleniowo-doradczy rozpocznie się w drugiej połowie maja 2017r. Dokładne terminy i miejsca szkoleń „ABC przedsiębiorczości” dla 5 grup zostaną podane niebawem. […]

Wyniki rekrutacji do projektu

8/05/2017

Rekrutacja do projektu pn. „Własna firma – to możliwe!” dobiegła końca ! Zapraszamy do zapoznania się ze wstępną listą rankingową osób zakwalifikowanych do projektu wraz z listą rezerwową. Jednocześnie informujemy, iż od wyników procesu rekrutacji przysługuje prawo odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie Rekrutacji. Przedstawiona poniżej lista uzyskuje status ostatecznej po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań. Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu Lista osób niezakwalifikowanych do projektu Lista rezerwowa […]

WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU

7/04/2017

Treść: Informujemy, że zakończyliśmy ocenę formalno-merytoryczną formularzy zgłoszeniowych do projektu. W wyniku prac członków Komisji Rekrutacyjnej sporządzona została lista Kandydatów/ek zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji zostaną poinformowane niebawem za pomocą poczty elektronicznej i/lub telefonicznie o terminie rozmowy z doradcą zawodowym. Ponadto zawiadamiamy, iż od wyników oceny formularzy zgłoszeniowych przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie rekrutacji. […]

Przedłużamy nabór do projektu do dnia 20 marca 2017r. włącznie

14/03/2017

Dobra wiadomość dla wszystkich osób zainteresowanych bezzwrotną dotacją na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu „Własna firma – to możliwe!”, które nie zdążyły złożyć formularza zgłoszeniowego. Przedłużamy nabór do projektu do dnia 20 marca 2017r. (włącznie). Wzór formularza zgłoszeniowego dostępny jest na stronie projektu: http://wlasnafirma.tag-consulting.pl/dokumenty-do-pobrania/. Czekamy na Wasze zgłoszenia! W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. (+48) 534 682 231 oraz adresem e-mail: plagiewska@tag-consulting.pl .

Ostatnie dni rekrutacji

10/03/2017

Przypominamy, że formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmujemy jeszcze do dnia 13 marca 2017 r. włącznie. Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić i odręcznie podpisać wzór formularza zgłoszeniowego oraz dostarczyć/ przesłać go do biura projektu (Lublin, ul. Nałęczowska 30, pok. 204) we wskazanym terminie w dniach pon-pt w godz. 9.00- 15.00.

OGŁASZAMY NABÓR DO PROJEKTU „WŁASNA FIRMA – TO MOŻLIWE!”

16/02/2017

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca 2017r. do dnia 13 marca 2017r. (włącznie) prowadzony będzie nabór do projektu „Własna firma – to możliwe!”. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami przyjmowane będą elektronicznie pod adresem e-mail: efs_wfm@irzl.pl oraz w wersji papierowej w Biurze Projektu (Lublin 20-701, ul. Nałęczowska 30, pokój 204) w godz. 9:00-15:00. Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji określa Regulamin rekrutacji. Wzór formularza zgłoszeniowego oraz pozostałe dokumenty rekrutacyjne, z którymi należy się zapoznać, […]

Zgłoś się po bezzwrotną dotację na założenie własnej firmy

1/02/2017

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że od dnia 1 lutego 2017r. rozpoczynamy realizację projektu „Własna firma – to możliwe!”. Zgłoś się do nas m.in. po bezzwrotną dotację na założenie firmy i zawalcz o swój sukces na rynku pracy! Nabór do projektu przewidziany jest na luty 2017r. Dokładny termin rekrutacji zostanie wkrótce ogłoszony na stronie projektu.