Strona główna

Projekt „Własna firma – to możliwe!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez TAG-CONSULTING Marta Maciejak-Tomczyk w partnerstwie z Fundacją Instytutem Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Własna firma – to możliwe!”, którego celem jest zwiększenie szans na założenie działalności gospodarczej przez 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia, w wieku powyżej 30 lat, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) poprzez udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz finansowego do końca lipca 2018r.

W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:

  • szkolenia oraz indywidualnego doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (w tym zwrot kosztów dojazdu uczestników na szkolenia i doradztwo)
  • bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości 23 398,68 zł/os.
  • wsparcia pomostowego finansowego (na pokrycie niezbędnych opłat): przez okres pierwszych 6 m-cy w kwocie 1200zł/m-c/os. oraz kolejnych 6 m-cy w kwocie 800,00 zł/m-c/os.
  • wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego (szkolenia i doradztwo specjalistyczne).

Planowane efekty realizacji projektu:

  • 50 uczestników projektu (30 kobiet, 20 mężczyzn) nabędzie lub podniesie wiedzę i umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (w tym z przygotowania biznesplanu)
  • 40 uczestników projektu (24 kobiety, 16 mężczyzn) otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej
  • utworzenie 48 miejsc pracy w ramach udzielonych z Europejskiego Funduszu Społecznego środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Okres realizacji projektu: 01.02.2017 – 31.07.2018

Wartość projektu:  1 909 616,64 zł

Dofinansowanie projektu: 1 623 174,14 zł